غرق شدن در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب دریا

اگر آب دریایی که در خواب دیده‌اید کثیف است، به معنی این است که باید زنگ خطری را در نظر بگیرید و اگر آرام و تمیز است، یعنی زندگی زیبایی دارید و همه چیز به خوبی و خوشی پیش می‌رود.