غرق شدن در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب دیدن گوسفند و میش و قوچ با رنگ‌های مختلف

این خواب می‌تواند به پیشرفت شغلی و بهبود اوضاع مالی اشاره داشته باشد. همچنین نشانه‌ی ثروت و خوش اقبالی است. به طور غیر منتظره‌ای پاداشی مالی دریافت خواهید کرد، و ثروتمند خواهید شد.