پرواز کردن در خواب

تعبیر خواب افتادن_افتادن در خواب چه تعبیر دارد؟

احتمالا شما نیز افتادن در خواب را تا به حال تجربه کرده‌اید. این حالت، یک ناراحتی عصبی است و چنانچه تکرار شود، نیاز به درمان دارد. این حالت اساسا خواب نیست و بنابراین تعبیر خوابی نیز برای آن تعریف نمی‌شود. اما اگر در جریان خواب مشاهده کنیم که از یک…